jQuery实现无缝图片滚动效果

2018-06-01

HTML

<a href="javascript:;" class="goLeft">向左走</a> <a href="javascript:;" class="goRight">向右走</a>
<div class="wrap">
 <ul>
  <li><img src="http://www.jq22.com/img/cs/500x300.png" alt="" style="width:90%;"></li>
  <li><img src="http://www.jq22.com/img/cs/500x300.png" alt="" style="width:90%;"></li>
  <li><img src="http://www.jq22.com/img/cs/500x300.png" alt="" style="width:90%;"></li>
  <li><img src="http://www.jq22.com/img/cs/500x300.png" alt="" style="width:90%;"></li>
  <li><img src="http://www.jq22.com/img/cs/500x300.png" alt="" style="width:90%;"></li>
 </ul>

CSS

*{
	padding: 0;
	margin: 0;
}

li{
	list-style-type: none;
    margin-top: 40px;
}

body{
	margin: 20px;
}

.wrap{
	border: 3px solid #f00;
	width: 600px;
	height: 200px;
	position: relative;
	overflow: hidden;
}

.wrap ul{
	overflow: hidden;
	position:absolute;
	width: 1600px;
	left: 0;
	top: 0;
	_height:1px;
}

.wrap ul li{
	float: left;
	width: 200px;
}

JS

// 如果想要使一个元素运动起来,一般情况下这个元素须要具有position属性absolute/relative
$(function(){
	var oul = $('.wrap ul');
	var oulHtml = oul.html();
	oul.html(oulHtml+oulHtml)
	var timeId = null;

	var ali = $('.wrap ul li');
	var aliWidth = ali.eq(0).width();
	var aliSize = ali.size();
	var ulWidth = aliWidth*aliSize;
	oul.width(ulWidth);	//1600px
	
	var speed = 2;

	function slider(){

		if(speed<0){
			if(oul.css('left')==-ulWidth/2+'px'){
	 		oul.css('left',0);
		 	}
		 	oul.css('left','+=-2px');
		}

	 	
		if(speed>0){
			if(oul.css('left')=='0px'){
	 		oul.css('left',-ulWidth/2+'px');
		 	}
		 	oul.css('left','+='+speed+'px');
		}
	 	
	 }
	
	// setInterval()函数的作用是:每隔一段时间,执行该函数里的代码
	 timeId = setInterval(slider,30);

	$('.wrap').mouseover(function(){
		// clearInterval()函数的作用是用来清除定时器
		clearInterval(timeId);
	});

	$('.wrap').mouseout(function(){
		timeId = setInterval(slider,30);
	});

	$('.goLeft').click(function(){
		speed=-2;
	});

	$('.goRight').click(function(){
		speed=2;
	});

});

 

JS的相关文章

短信验证码获取等待60秒js
<script type="text/javascript"> /*---------------------
jQuery实现无缝图片滚动效果
HTML <a href="javascript:;" class="goLeft">向左走</a>
js判断屏幕大小,做对应处理(响应式)
<script type="text/javascript"> //定义变量获取屏幕视口